MEMÒRIES D'ACTIVITAT

   LA CASA DEL SILENCI Memòria 2018    

Presentació

L’Associació Casa del Silenci te la seva seu en la finca cedida per l’Ajuntament de Barcelona situada al Carrer Manacor 1, propietat de l’Ajuntament, a l’espai anomenat Casa del Guarda que   es troba en l’entorn natural de la muntanya del Putxet, caracteritzat per la gran tranquil·litat, repòs i silenci que li donen les cases de l’entorn tant de Cadis i Manacor, com de Beltran.

Aquesta cessió és compartida amb l’AAVV i Amics del Putxet i l’AAEE Santa Maria Santa Agnès (Cau)

Davant té un altre equipament privat de grans dimensions, l’antiga Clínica Sant Josep, que durant el 2018 ha estat adquirida per l’empresa FIAT per desenvolupar un projecte d’atenció a la gent gran.

Els objectius del projecte de la Casa del Silenci han estat explicitats en els documents fundacionals i són els següents:

  • Oferir un espai de silenci
  • Ser un espai d’experimentació i de recerca sobre el silenci com a font de creació
  • Fer difusió dels treballs sobre el silenci
  • Promoure l’educació en el silenci

L’organització

L’organització de la Casa del Silenci està en mans de l’Associació que te el seu nom formada per  veïns i veïnes que , valorant aquest  silenci com un patrimoni urbà escàs a conservar, proposem un equipament singular de barri però dirigit al conjunt de Barcelona.

L’associació no te ànim de lucre, no es paga quota i té per mandat de l’assemblea l’equilibri  pressupostari entre els seus ingressos i despeses.

L’associació no té activitat empresarial ni de gestió econòmica més enllà de la necessària per gestionar les seves activitats per les quals està autoritzada, si és dona  cas, de cobrar pels serveis oferts sense tenir ni superàvit ni dèficit.

L’associació no té patrimoni propi i només accepta ajuts específics 

Per desenvolupar el seu programa d’activitats l’associació compte amb voluntaris i amb acords específics amb altres associacions i entitats afins amb les nostres finalitats.

L’associació permet d’acord amb els seus estatuts tenir entre els seus associats “membres amics” i “membres d’Honor “

Durant 2018  s’ha anomenat membre Honor al Dr. Miquel Masgrau

Tot i que l’associació té un àmbit d’actuació geogràfica situat en el barri del Putxet,  la seva vocació és de servei a la ciutat de Barcelona en el seu conjunt, mantenint relacions amb altres experiències similars de la resta de Catalunya i d’Europa.

Durant l’any 2018, d’acord amb el que  consta a l’article 11 dels Estatuts de l’Associació s’ha fet l’assemblea General en reunió ordinària, i s’han donat les següents altes i baixes:

Baixes:

Na Montserrat Martinez

En Jordi Oliver

Na Caterina Roma

Altes:

Txell Sabaté

Jordi Cos

Igualment s’ha procedit a fer eleccions de Junta de l’Associació resultat la següent composició:

En Josep Escolano, president

Na Nurith Levy, vicepresidenta

Na Xeixa Rosa, secretària

Na Núria Benach, tresorera

Activitats:

La Casa del Silenci es construeix a partir del  silenci com a eix vertebrador  que fomenti la concentració, la creativitat i el benestar a fi de millorar la comunicació genuïna entre les persones i la creació de vincles entre els veïns.

La Casa del Silenci, a més, incorpora la idea de sostenibilitat global, introduint en la mesura que la tecnologia i les possibilitats econòmiques ho permetin,  accions per a la disminució d’emissions de CO2.

Com a espai que pren el silenci com a motiu central de la seva existència, la Casa del Silenci és una proposta innovadora, pionera internacionalment, que dóna un segell al Barri del Putxet i Farró i contribueix a fer de  Barcelona una ciutat de qualitat.

La proposta  d’activitats del 2017 ha estat marcat per les característiques següents:

  

Una proposta oberta

Una proposta participativa

Una proposta singular i innovadora

Una proposta dirigida a les persones

Una proposta responsable

Una proposta oberta al Barri i a la ciutat, a les persones i a les organitzacions afins als nostres objectius que treballen per difondre el valor del silenci.

Una proposta participativa que demana la col·laboració de les persones i l’actiu compromís del seu treball i de compartir el coneixement

Una proposta singular i innovadora que s’emmiralla en altres experiències europees que posen en valor la salut com una forma activa de viure i de conviure.

Una proposta dirigida a les persones tan joves com grans que volen aprofundir en el seu interior, descobrir les seves capacitats i gaudir de l’activitat com una font d’energia.

Una proposta responsable per part de l’Associació com una entitat interlocutora  per part de l’usuari de l’espai encara que l’activitat la faci alguna entitat diferent a la casa del Silenci.

El programa de treball del 2018 s’ha articulat sobre els següents

Eixos : S-E-D-A

Eix Saber

Eix Espai

Eix Divulgació

Eix Activitat

Eix Saber i coneixement del silenci creant un espai de documentació físic i on-line sobre temes relacionats amb el silenci, impulsant la recerca, experimentació, creació i difusió d’activitats artístiques i culturals contemporànies .

En aquest eix, durant el 2018  s’ha organitzat la biblioteca virtual a l’entorn de la nostra web. En aquest moments comptem amb més de 100 títols relacionats amb el silenci amb les seves diferents expressions i més de 200 links d’aportacions d’experts que estan obertes a la xarxa.

Eix Espai  que posa a disposició el mateix entorn físic de de la casa i del jardí com espai de recolliment , zona de lectura, sala de meditació oberta el màxim d’hores per donar aquest servei de les persones.

 Encara que el jardí no ha estat possible poder-lo integrar en l’oferta a la ciutadania pel conveni amb l’Ajuntament que no l’inclou, , durant l’any 2018 s’han realitzat les següents activitats:

Dimecres matí:  Paraules i Silenci          

Durant aquestes trobades setmanals de cada dimecres, s’han llegit i comentat diferents fragments d’obres suggeridores, principalment d’autors europeus i asiàtics.

Diumenges tarda: Silenci de Negra       

Cada diumenge de 7 a 8,  s’ha fet una audició musical en atenció plena  d’intèrprets “plens de silencis”. Els intèrprets han estat, entre altres:

Chedi Rodes (en directe), Odetta, Cecilia Bartoli, Victoria dels Angels, Etta Jones, Shakuhachi, Jean Ferrat, Louis Aragon, Fanny Mendelssohn, Clara Wieck, Narcisa Freixes, Carme Karr, Isabel Güell, Lluïsa Casagemas, Yuja Wang, Jenny Lin

I la música dels autors, entre d’altres de:

John Cage, Mozart, Shubert, Bach, Pergolesi, Berlioz, Wesley, Erik Satie, Horvath, Ravel, Monpou,

Eix Divulgació del valor del silenci a traves de seminaris, xerrades conferències sobre temes com:

Amb un format senzill de dues hores, el dissabte al matí hem tingut la satisfacció d’escoltar les següents xerrades:

Teresa Gol: “Trenquem el silenci sobre la mort digne”

Meritxell Sabaté: “àpats, silenci i paraules”

Vicky Bernadet: “Trencant el silenci del abusos sexuals a menors”

Olga Menal: “els mantres i el silenci”

Marcelo Acosta: “música i silenci, una paradoxa”

Jaume Isal: “silenciar el judici”

Jordi Cos: “el silenci a la música”

Samuel Letellier: “el silenci en el mètode Feldenkrais”

Ricard Rotllan: “ela meditació i el silenci”

Jaume Estefanell: “l’estructura del moviment vital”

Miquel Masgrau i Ajanta Suri: “el valor del silenci”

Eix Activitat

L´eix activitat ha estat centrat en sessions  obertes per donar l’oportunitat a tenir un espai de meditació grupal.

 Igualment s’ha començat el Taller de Meditació, dissenyat pels meditadors i meditadores de la Casa del Silenci,  per posar a l’abast dels ciutadans tècniques  de pràctica meditativa.

 

Situació econòmica.

La situació econòmica de l’Associació està equilibrada, presentant durant el 2018 el següent compte d’explotació (en euros):

Despeses

Despeses diverses en material 332,45

Assegurança                                     238,84

Estufes                                                  75,49

Total despeses                                646,78

Ingressos

Aportacions en actes                     495,00

Altres aportacions                          175,00

Total ingressos                                670,00

Superàvit de l’exercici                                  23,22

Durant l’exercici 2017 no s’ha fet cap despesa de retribució a cap persona col·laboradora, tampoc  costen deutes ni obligacions amb tercers.

 

 

betevé 19 nov 2017: “Tres entitats donen vida a la caseta del guarda del carrer de Manacor” (enllaç al video)